Đào tạo nghề cho thanh niên miền núi

  • 0 comments

DM1

Hưởng ứng chương trình đào tạo nghề cho thanh niên miền núi. Trung tâm phát triển nguồn nhân lực xây dựng chương trình đào tạo nghề cho các bạn thanh niên miền núi hoàn toàn miễn phí.

Các nghề:

Nghề may mặc

Nghề hàn

Nghề điện

Nghề cơ khí

Tin học

Thú ý

Hướng dẫn viên du lịch

Ngoại ngữ

Vui lòng liên hệ phụ trách chương trình qua email: cvtd.hanoi@gmail.com hoặc 0904991997

Share Social

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *